Kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på våra kunders upplevelse av oss.

Deras behov, krav och förväntningar som styr vårt kvalitetsarbete.

Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

 

Detta uppnår vi genom att:

 • Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.
 • Vi ska leverera i tid.
 • Vi ska överträffa kundens förväntningar.
 • Vi strävar alltid – och i alla led – efter att göra rätt från början.
 • Genom aktivt arbete se över, förbättra och effektivisera alla våra processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.
 • Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp vårt kvalitetsarbete.
 • Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning.
 • Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen.
 • Ledningen ska säkerställa att medarbetarna är kompetenta, engagerade och ges möjlighet till utveckling och att nå målen.
 • Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser.
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.